zmena jazyka cz zmeniť jazyk en zmeniť jazyk en
počet položiek: 0 0,00 €

Obchodné podmienky

Svoj súhlas týmto udeľujete spoločnosti

RONITAN s.r.o., so sídlom Údolní 400/36, IČ: 02938553, zapísaná vo verejnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne, spisová značka C 83056 (ďalej len "správca"), aby zákona č. /2000 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") spracúvať tieto osobné údaje:

   • meno a priezvisko
   • email
   • telefónne číslo

Meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mail musia byť spracované na účely evidencie výkonov. Tieto údaje bude správca spracúvať po dobu 10 rokov.
Svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním udeľujete. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, napríklad zaslaním e-mailu alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti RONITAN s.r.o., Údolní 400/36, Veveří, 602 00 Brno, alebo prostredníctvom našej webovej stránky tu.
Spracovanie osobných údajov vykonáva prevádzkovateľ, prípadne iní poskytovatelia spracovateľského softvéru, služieb a aplikácií, ktoré však spoločnosť v súčasnosti nevyužíva.
Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

   • kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
   • požiadať nás, aby sme vám oznámili, aké osobné údaje o vás spracúvame,
   • požiadať od nás vysvetlenie o spracúvaní vašich osobných údajov,
   • požiadať o prístup k týmto údajom a požiadať nás o ich aktualizáciu alebo opravu, prístup tu
   • požiadať nás o vymazanie týchto osobných údajov
   • ak máte akékoľvek pochybnosti o dodržiavaní našich povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov, obráťte sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Všeobecné podmienky nákupu v tomto internetovom obchode

VOP bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je spoločnosť

 • RONITAN s.r.o.
 • internetový obchod pouzdranamobily.cz
 • Údolní 400/36, Veveří, 602 00 Brno
 • IČ: 02938553
 • C 83056 zapísaná na Krajskom súde v Brne

a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa).

Všetky zmluvné vzťahy sa uzatvárajú v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Z. z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Ak zmluvnou stranou nie je spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Z. z.).

Vymedzenie pojmov

Predávajúci je obchodná spoločnosť RONITAN s.r.o. je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo služby.

Zákazníkom nášho internetového obchodu je kupujúci. Vzhľadom na platnú legislatívu sa rozlišuje medzi kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom.

Kupujúci spotrebiteľ alebo len spotrebiteľ je každá osoba, ktorá mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo inak koná s podnikateľom.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, je podnikateľom. Za podnikateľa sa považuje aj osoba, ktorá uzatvára zmluvy v súvislosti s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou alebo pri samostatnom výkone svojho povolania, alebo osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa

Kúpna zmluva

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy (ponukou) je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na stránke, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Dodávateľ túto akceptáciu bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na uvedenú e-mailovú adresu; toto potvrdenie však nemá vplyv na vznik zmluvy. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno zmeniť alebo zrušiť len na základe dohody zmluvných strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré kupujúci uviedol v objednávke, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zistiť a opraviť chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Odoslať objednávku".

Ak Kupujúci nie je spotrebiteľom, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je objednávka tovaru zaslaná Kupujúcim a samotná kúpna zmluva je uzavretá okamihom doručenia záväzného súhlasu Predávajúceho s návrhom Kupujúceho.

Kupujúci uzavretím kúpnej zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Kupujúci je s týmito obchodnými podmienkami oboznámený v dostatočnom predstihu pred samotnou realizáciou objednávky a má možnosť sa s nimi oboznámiť.

Lehota na vybavenie reklamácie sa prerušuje, ak predávajúci neobdržal všetky doklady potrebné na vybavenie reklamácie (časti tovaru, iné doklady a pod.). Predávajúci je povinný vyžiadať si od kupujúceho doplňujúce doklady čo najskôr. Plynutie lehoty sa od tohto dátumu prerušuje, kým Kupujúci nedodá požadované dokumenty.

Predávajúci si vyhradzuje právo, okrem iného, zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy, a to po dohode s Kupujúcim v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazne zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že Kupujúci už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, bude táto suma prevedená späť na účet alebo adresu Kupujúceho a kúpna zmluva nebude uzatvorená.

Na darčeky, ktoré sú poskytované úplne bezplatne, sa nevzťahujú žiadne práva spotrebiteľa. Takýto tovar spĺňa podmienky Zmluvy o poskytnutí darčeka a všetky normy podľa platných právnych predpisov Českej republiky.

Práva z vadného plnenia

Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s právami z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, 2099 až 2117 a 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Z. z., Občiansky zákonník).

Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že vec pri prevzatí nemá vady. Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi najmä za to, že v čase prevzatia veci spotrebiteľom,

 • vec má vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak k dohode nedošlo, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe nimi vykonávanej reklamy,

 • vec je vhodný na účel, ktorý predávajúci uvádza alebo na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa,

 • vec zodpovedá svojou kvalitou alebo vyhotovením dohodnutej vzorke alebo exempláru, ak bola kvalita alebo vyhotovenie určené odkazom na dohodnutú vzorku alebo exemplár,

 • je vec v príslušnom množstve, miere alebo hmotnosti a

 • vec spĺňa požiadavky právnych predpisov.

Ak vec nemá vyššie uvedené vlastnosti, môže spotrebiteľ požadovať aj dodanie novej veci bez vád, ak to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže spotrebiteľ požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neprimerané, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie vady. Spotrebiteľ má tiež právo na dodanie novej veci alebo výmenu súčasti v prípade odstrániteľnej vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V tomto prípade má spotrebiteľ tiež právo odstúpiť od zmluvy.

Ak spotrebiteľ neodstúpi od zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu súčasti veci alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj vtedy, ak predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť súčasť veci alebo vec opraviť a ak predávajúci neodstráni vadu v primeranej lehote alebo ak by odstránenie vady spôsobilo spotrebiteľovi značné ťažkosti.

Kupujúci nemá právo z vadného plnenia, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu spôsobil.

Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v lehote dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Ak sa vada prejaví do šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí.

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu (ak je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie viacerých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru) v súlade s § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu zaslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.

V prípade, že spotrebiteľ chce odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní podľa predchádzajúceho odseku, kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy, ideálne s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu na vrátenie peňazí. Poznámka: Vrátenie peňazí je možné aj v hotovosti v sídle spoločnosti alebo v niektorej z jej prevádzok.

Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ využiť aj formulár poskytnutý predávajúcim, ktorý je prílohou týchto obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ zaslať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho alebo na e-mailovú adresu predávajúceho info@pouzdranamobily.cz

V prípade, že Kupujúci odstúpi od Zmluvy podľa predchádzajúcich odsekov, Predávajúci vráti peňažné prostriedky prijaté od Kupujúceho (s výnimkou sumy predstavujúcej dodatočné náklady na dodanie Tovaru, ktoré vznikli v dôsledku Kupujúcim zvoleného iného spôsobu dodania Tovaru, ako je najlacnejší spôsob štandardného dodania Tovaru ponúkaný Predávajúcim) do 14 dní od odstúpenia Kupujúceho od Zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým ich Predávajúci od Kupujúceho prijal, ak Kupujúci neurčí inak. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté Kupujúcim už pri vrátení tovaru Kupujúcim alebo iným spôsobom, ak s tým Kupujúci súhlasí a Kupujúcemu nevzniknú žiadne dodatočné náklady. Ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu skôr, ako Kupujúci vráti tovar Predávajúcemu alebo preukáže, že tovar Predávajúcemu odoslal.

Ustanovenie zákona o odstúpení od zmluvy do 14 dní však nemožno vykladať tak, že umožňuje bezplatné zapožičanie tovaru. Ak spotrebiteľ uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí do 14 dní od odstúpenia od zmluvy odovzdať predávajúcemu všetko, čo podľa kúpnej zmluvy dostal. Ak to už nie je možné (napr. tovar bol medzitým zničený alebo spotrebovaný), spotrebiteľ musí poskytnúť peňažnú náhradu za to, čo už nemôže vrátiť. Ak je vrátený tovar poškodený len čiastočne, môže predávajúci uplatniť voči spotrebiteľovi nárok na náhradu škody a započítať svoju pohľadávku s vrátenou kúpnou cenou. V takom prípade je predávajúci povinný preukázať vzniknutú škodu. V takom prípade predávajúci vráti spotrebiteľovi len zníženú kúpnu cenu.

Predávajúci môže ku kúpnej cene, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, pripočítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru.

Spotrebiteľ nemá právo odstúpiť od zmluvy v súlade s ustanovením § 1837 Občianskeho zákonníka, najmä v prípade zmlúv:

 • o poskytovaní služieb, ak boli poskytnuté s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzavretím zmluvy informoval spotrebiteľa, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,

 • dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb, ktorých cena závisí od výkyvov na finančnom trhu nezávislých od vôle podnikateľa a ktoré môžu nastať počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,

 • na dodávku alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí od výkyvov finančného trhu nezávislých od vôle podnikateľa,

 • o dodaní tovaru, ktorý bol upravený podľa požiadaviek spotrebiteľa alebo pre spotrebiteľa,

 • o dodaní tovaru podliehajúceho skaze a tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,

 • o opravách alebo údržbe vykonaných na mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následných iných ako požadovaných opráv alebo dodania iných ako požadovaných náhradných dielov,

 • dodanie tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a ktorý nie je možné z hygienických dôvodov vrátiť,

 • dodania zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak bol poškodený pôvodný obal,

 • na dodávku novín, periodík alebo časopisov,

 • o ubytovacích, dopravných, stravovacích alebo voľnočasových aktivitách, ak podnikateľ poskytuje tieto služby v stanovenom období,

 • ukončenej na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejné dražby alebo

 • dodania digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzavretím zmluvy informoval spotrebiteľa, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku tovaru označeného ako "Nedostupný", ak tovar už nie je možné dodať alebo nahradiť iným modelom alebo ak sa výrazne zmenila jeho cena a zákazník s tým pred samotným uzavretím kúpnej zmluvy nesúhlasí. Predávajúci o tejto situácii informuje zákazníka. Ak bola časť alebo celá objednávka zaplatená, peniaze budú vrátené na účet zákazníka.

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.) právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytnutí služby. Subjektom oprávneným vykonávať mimosúdne riešenie sporov je Česká obchodná inšpekcia. Bližšie informácie sú dostupné na internetovej stránke www.coi.cz.
Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína výlučne na návrh spotrebiteľa, a to len v prípade, ak sa spor nepodarilo vyriešiť priamo s predávajúcim. Návrh možno podať najneskôr do 1 roka odo dňa, keď spotrebiteľ prvýkrát uplatnil sporné právo u predávajúceho.
Spotrebiteľ má právo iniciovať mimosúdne riešenie sporu online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke ec.europa.eu/consumers/odr/.
Kupujúci sa tiež môže obrátiť na dTest, o.p.s. so žiadosťou o radu ohľadom svojich spotrebiteľských práv prostredníctvom www.dtest.cz/poradna alebo telefonicky na čísle 299 149 009.
Predávajúci sa zaväzuje prednostne sa snažiť o mimosúdne riešenie sporu s Kupujúcim, pokiaľ to Kupujúci neodmietne. Mimosúdne riešenie sporov je možné uskutočniť aj prostredníctvom služby VašeStížnosti.cz na internetovej stránke www.vasestiznosti.cz.
Tento postup nie je mediáciou podľa zákona o mediácii (č. 202/2012 Z. z.) ani rozhodcovským konaním podľa zákona o rozhodcovskom konaní a o výkone rozhodcovských rozsudkov (č. 216/1994 Z. z.) a jeho použitím nie je dotknuté právo účastníkov obrátiť sa so svojím nárokom na Českú obchodnú inšpekciu alebo na súd.
Premlčacie a prekluzívne lehoty podľa Občianskeho zákonníka neplynú ani nezačnú plynúť počas trvania rokovaní o mimosúdnom riešení sporu, pokiaľ jedna zo strán sporu výslovne neodmietne pokračovať v rokovaniach.
Predávajúci sa zaväzuje v prípade súhlasu kupujúceho usilovať o splnenie odporúčacieho stanoviska dTestu.
Česká obchodná inšpekcia (www.coi.cz) vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností podľa zákona o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.).

Podnikateľ nemá zákonný nárok na odstúpenie od zmluvy do 14 dní, a teda ani na vrátenie tovaru.

Právny základ:

§ 419 a § 1810 zákona č. 89/2012 Z. z., Občiansky zákonník

 

Súkromie

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Českej republiky, najmä so zákonom č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Uzatvorením zmluvy kupujúci súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze predávajúceho po úspešnom splnení zmluvy, a to až do jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.

Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom a na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možné z databázy odstrániť na základe písomnej žiadosti zákazníka. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Dodávateľ neposkytuje osobné údaje zákazníkov žiadnej inej osobe. Výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov poskytované v minimálnom rozsahu potrebnom na doručenie tovaru.

Všetky zmluvy sú po ich uzavretí archivované prevádzkovateľom v elektronickej podobe a sú prístupné len prevádzkovateľovi obchodu.

Dobierka na dobierku

.

Plánujete si objednať tovar na dobierku s tým, že si ho ešte necháte prejsť hlavou, a keď sa rozhodnete, že ho vlastne nechcete, jednoducho si ho nevyzdvihnete?

V TAKOMTO PRÍPADE DÁVAJTE DOBRÚ POZOR!"

Najprv sa pozrime, čo si o tom myslí zákon:

Citujme § 2118 zákona č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník :
LEGÁLNE NEGATÍVY
Záväzky kupujúceho

§ 2118
"Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu a prevziať vec. Kupujúci prevezme tovar a odovzdá ho kupujúcemu."

Neprevzatím zásielky by ste porušili vyššie uvedený zákon.

V našom e-shope a od vybraného prepravcu dostanete informáciu o odovzdaní tovaru prepravcovi a následne o tom, že si ho môžete vyzdvihnúť na mieste doručenia alebo kedy vám kuriér zásielku doručí.

Napriek tomu, že je to vaša zákonná povinnosť, ste si zásielku nevyzdvihli

V súčasnosti existujú 2 spôsoby riešenia:

1. Máte záujem o objednávku:

Tovar vám zašleme znova. Ale len pri platbe vopred (bankovým prevodom, platbou kartou alebo inou online platbou). Cena objednávky bude navýšená o primeranú náhradu za nevyzdvihnutú zásielku.

2. Nemáte záujem o objednávku:

Tu je situácia trochu zložitejšia. To, že zásielku neprevezmete, neznamená, že ste ju zrušili alebo že ste odstúpili od kúpnej zmluvy. Znamená to len, že ste hrubo porušili kúpnu zmluvu podľa § 2118 ods. 1 zákona č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník.

Odoslaním objednávky a jej následným prijatím a potvrdením zo strany nášho e-shopu vznikla platná kúpna zmluva v plnom rozsahu v súlade s našimi obchodnými podmienkami, s ktorými ste súhlasili v poslednom kroku pred odoslaním objednávky, a v súlade s aktuálne platnými zákonmi Slovenskej republiky.

V zmysle zákona má náš obchod právo na náhradu poštovného a balného, ktoré vznikli kupujúcemu, t.j. vám. Táto kompenzácia je právne vymožiteľná, pretože ste porušili kúpnu zmluvu tým, že ste si neprevzali tovar.

Prosíme vás preto, aby ste kompenzáciu uhradili čo najskôr pomocou poskytnutých platobných údajov - predídete tak komplikáciám.

Ak neuhradíte kompenzáciu alebo si nenecháte tovar opätovne zaslať, dôjde k nasledujúcim situáciám:

Súčasné české zákony dávajú obchodom možnosť účinne sa brániť proti nezodpovedným zákazníkom, ktorí nepreberajú zásielky na dobierku.

Keďže ste porušili platnú zmluvu, možno to riešiť tromi spôsobmi:
1. Postúpenie pohľadávky našej agentúre špecializujúcej sa na vymáhanie pohľadávok od dlžníkov.
2. Súdna cesta.
3. Platba v našom obchode na kompenzáciu poštovného.

Obidva body 1 a 2 sú zdĺhavé, pre vás finančne veľmi nevýhodné, ale pre nás veľmi efektívne. (Neboli by ste prví ani poslední)

Bod 3 je pre vás najvýhodnejšia a najlacnejšia cesta.

Po vrátení nevyzdvihnutých položiek vám zašleme e-mail, v ktorom zhrnieme všetky body uvedené v tomto článku. V tomto okamihu sa voči vám nezačne žiadne konanie o vymáhaní pohľadávok. Pevne veríme vo vašu čestnosť a zodpovednosť a v to, že zaplatíte náhradu poštovného.

Veríme, že máte plné právo poznať dôsledky neplnenia zmluvy, aj keď ide o kúpnu zmluvu, uzatvorenú s internetovým obchodom.

Ak si myslíte, že sa vás "len snažíme vystrašiť" alebo "že keďže ste už mnohokrát nedodržali dobierku a nikto s tým nemal problém", vedzte, že to tak nie je.

Uvedomte si, že nevyzdvihnutím zásielky by ste zvýšili naše náklady tým, že by sme museli zásielku rozbaliť, dôkladne skontrolovať tovar, znovu zlikvidovať nepoužiteľné obalové materiály, zabezpečiť logistiku vrátenia tovaru do našich skladov a množstvo ďalších prác.

Prosíme vás preto, aby ste boli zodpovední a dodržali svoje záväzky a tovar si vyzdvihli - alebo ak nie, uhradili kompenzáciu za poštovné.

Náš obchod dodržal svoju časť kúpnej zmluvy - nevyzdvihnutím tovaru by ste ju porušili.
Nie je dôvod, aby bol náš obchod kvôli vašim chybám v strate.

 

Náklady na používanie prostriedkov diaľkovej komunikácie

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú Kupujúcemu pri použití prostriedkov diaľkovej komunikácie v súvislosti s uzatvorením Kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša Kupujúci.

Objednávka

Pred potvrdením a odoslaním objednávky je objednávateľ povinný oboznámiť sa s obchodnými podmienkami a riadne si ich prečítať, obrátiť sa na predávajúceho - prevádzkovateľa s otázkami, napr. o dodacích podmienkach, záručnej dobe na jednotlivé položky a pod.

Objednávka sa stáva záväznou, ak ju nepotvrdíte e-mailom do dvoch hodín od odoslania, t. j. potvrdenia objednávky. Za správny obsah zásielky ručíme vrátením celej zaplatenej sumy!

Dodacie termíny a spôsob platby

Všetoký tovar, ktorý je spoplatnený, je odoslaný na základe pripísanej úhrady nami vystavenej faktúry na bankový účet. Tovar s došlou platbou po 17:00 hodine je expedovaný nasledujúci pracovný deň.

Pri výrobkoch, ktorých skladové zásoby sú znížené prijatím objednávok od iných zákazníkov, rozhoduje o vybavení objednávky dátum a čas prijatia vašej záväznej objednávky naším systémom. Objednávky podliehajú ručnému spracovaniu v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 17.00 h.

V prípade výrobkov, ktorých skladové zásoby sú menšie ako objednané množstvo, vás budeme spätne kontaktovať a ponúkneme vám termín dodania, ktorý sa pohybuje od 2 do 60 dní v závislosti od miesta určenia a spôsobu doručenia od nášho dodávateľa k vám. Výrobky budú dodané až po odsúhlasení dodacích podmienok a zaplatení zálohovej faktúry v rámci vzájomne akceptovaných termínov.

Platbu za tovar je možné uskutočniť bankovým prevodom na bankový účet dodávateľa - prevádzkovateľa.

Fakturácia, odpočet DPH

Faktúra, daňový doklad, je vždy súčasťou dodávky objednaného tovaru. sme platcami DPH, faktúra obsahuje všetky ostatné náležitosti daňového dokladu.

Ak predmet kúpy nemá záručný list, ako záručný list slúži priložený daňový doklad alebo jeho kópia.

Ceny

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH,  sme platcami DPH. Cena je uvedená za dostupný skladový tovar. Skladové položky s nulovou cenou sú aktualizované, ak máte o túto položku záujem, spýtajte sa, uprednostníme ju na spracovanie a cenu zverejníme na základe dopytu.

Cenová kategorizácia vychádza z vyhodnotenia mesačného obratu zákazníkov prevádzkovateľom.

RONITAN s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu ceny v prípade zmeny cien nášho dodávateľa a v prípadoch, keď je kúpna cena viazaná na kurz cudzej meny.

Dodávateľ využíva na prípravu zásielok služby DPD a  , s doručením do 24-48 hodín.

Balík na dobierku prostredníctvom DPD a Českej pošty balík do ruky od 6-8 euro

Dodávateľ však nezodpovedá za prepravnú spoločnosť (za oneskorené dodanie tovaru, poškodenie tovaru počas prepravy a pod.), prípadné oneskorenie, zistené zjavné poškodenie zásielky je potrebné ihneď riešiť s prepravcom, zásielku neprevziať, v prípade poškodenia obalu a oznámiť dodávateľovi telefonicky a e-mailom. Na základe e-mailovej žiadosti môžeme zákazníkovi poskytnúť informácie potrebné na sledovanie doručenia zásielok na webovej stránke dopravcu.

Záruka, reklamácia

1. Spoločnosť RONITAN s.r.o. ako dodávateľ poskytuje svojim veľkoobchodným zákazníkom záruku na zakúpený tovar.

2. Doba, na ktorú sa poskytuje záruka, sa počíta odo dňa predaja tovaru a je 24 mesiacov. Táto doba je obmedzená životnosťou výrobku, ktorú uvádza výrobca. Je tiež obmedzená dobou, na ktorú poskytuje záruku náš dodávateľ, a počíta sa od okamihu nákupu výrobku od nášho dodávateľa.

3. Na uplatnenie reklamácie je nevyhnutné, aby plomby a nálepky na výrobku neboli odstránené. Pri inštalácii výrobku, platí pre servisné diely GSM, najprv nainštalujte zakúpený výrobok do zariadenia a modelu, pre ktorý je určený , vyskúšajte jeho funkčnosť a potom odstráňte ochrannú fóliu, na okraji ktorej sa môže nachádzať plomba alebo nálepka. Ak najprv odstránite ochrannú fóliu, dodávateľ bude postupovať pri posudzovaní podľa bodu 6. V prípade servisných dielov nesmie byť porušená naša plomba ani iné plomby našich dodávateľov na výrobku.

4. Kupujúci sa zaväzuje, že predmet reklamácie doručí na vlastné náklady na adresu dodávateľa:

 • RONITAN s.r.o.
 • Internetový obchod servisne-diely.sk
 • MOBILNÝ SERVIS Údolní 69,Brno 60200

spolu s originálom alebo kópiou nákupného dokladu a riadne vyplneným reklamačným formulárom (zašleme vám ho e-mailom) alebo Reklamačným formulárom na stiahnutie tu: Reklamacni_protokol.pdf, kde vyplníte svoje kontaktné údaje, popíšete závadu, s ktorou tovar zasielate na reklamáciu.

5. Dodávateľ nezodpovedá za poškodenie výrobku počas prepravy - predmet reklamácie doručte s poistením.

6. Dodávateľ nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnou manipuláciou, inštaláciou a za škody, ktoré vzniknú následne pri výskyte vady výrobku.

7. Kupujúci stráca záruku v prípade mechanického poškodenia, ku ktorému došlo počas prepravy/prevzatia tovaru zákazníkom.

8. Záruka sa nevzťahuje na podskupiny výrobku, ako sú integrované obvody atď.

8.

Všetok nami predávaný tovar je určený pre český trh a vzťahujú sa naň záručné podmienky v plnom rozsahu. Záruka na predávaný tovar je minimálne 24 mesiacov, na vybraný tovar až doživotná. Táto doba je pri jednotlivých výrobkoch obmedzená životnosťou výrobku uvedenou výrobcom alebo naším dodávateľom (na základe vášho dopytu ohľadom vami objednaných výrobkov vás budeme informovať o dĺžke záručnej doby výrobku pred objednaním a dodaním tovaru z našej strany).

 

História objednávok

Objednávku môžete zrušiť do dvoch hodín od jej vytvorenia zaslaním e-mailu na adresu info@pouzdranamobily.cz s predmetom "zrušenie objednávky #xxxxxxxx ".

Kontaktujeme vás v prípade nedodržania termínu dodania z našej strany, o čom vás budeme informovať napríklad v prípade neočakávaného nedostatku objednaného tovaru na sklade. Navrhneme vám ďalší postup riešenia vašej objednávky alebo máte právo ju zrušiť.

V prípade platby bankovým prevodom na náš účet a následného zrušenia objednávky z našej strany alebo zo strany zákazníka zaplatenú sumu bezodkladne prevedieme späť na účet, z ktorého bola pripísaná.

Odolnosť (poškodenie)

Kupujúci berie na vedomie, že ak je tovar vrátený kupujúcim poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, má predávajúci nárok na náhradu škody spôsobenej kupujúcemu. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku na úhradu škody s pohľadávkou Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

Záverečné ustanovenia

Sťažnosti spotrebiteľov vybavuje Predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@pouzdranamobily.cz. Predávajúci zašle informáciu o vybavení reklamácie Kupujúceho na elektronickú adresu Kupujúceho.

Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Kontrolu obchodu vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov vo vymedzenom rozsahu.

Tieto obchodné podmienky sú platné v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň uzavretia kúpnej zmluvy. Objednávka spotrebiteľa je po potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej realizácie a ďalšej evidencie a jej stav je prístupný kupujúcemu. Zmluva môže byť uzatvorená v českom jazyku alebo v iných jazykoch, ak to nie je dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia. Nákupom zákazník súhlasí so zasielaním obchodných oznámení od spoločnosti RONITAN s.r.o.

Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu. V okamihu uzavretia kúpnej zmluvy kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, vrátane ceny objednaného tovaru uvedenej v potvrdenej objednávke, ak nie je v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023

.

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať naše služby. Používaním našich služieb súhlasíte s používaním súborov cookie.   Ďalšie informácie